Verhaal indienen

Wedstrijd­reglement

Door deelname aan de wedstrijd “Knalfuif, sterkinjeschoenen.be” van de nv Schoenen Torfs, aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement.

1.  De wedstrijd “Knalfuif, sterkinjeschoenen.be” (hierna genoemd als wedstrijd) van de nv Schoenen Torfs (hierna genoemd als Torfs), is toegankelijk voor iedereen. Bij een deelnemer van 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden. Personeelsleden en freelance medewerkers van Torfs en hun inwonende familieleden, worden uitgesloten van deelname.

2.  Over het wedstrijdreglement en de wedstrijdbeslissing worden geen schriftelijke noch mondelinge of telefonische gesprekken gevoerd. De aanduiding van de winnaar is definitief en wordt door een onafhankelijke Torfs-jury gekozen.

3.  Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie, voor communicatie m.b.t. deze wedstrijd, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.

4.  Deze wedstrijd loopt van vrijdag 28 februari 2020 tot en met zondag 12 april 2020.

5.  Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een knalfuif. Torfs is geen enkele (schade)vergoeding en/of verplichting verschuldigd wanneer de winnaar afziet van zijn prijs of zijn deel van de afspraken niet nakomt waardoor de knalfuif niet kan doorgaan. De prijzen zijn niet inruilbaar voor contanten en kunnen niet ingewisseld worden voor andere voordelen. De datum van de knalfuif wordt in onderling overleg tussen Torfs en de winnaar vastgelegd. Torfs voorziet voor deze fuif een DJ (DJ + DJ-materiaal ten koste van Torfs) en maximaal 1.000 (duizend) drankjes. De winnaar voorziet de locatie en draagt alle andere kosten die de organisatie met zich meebrengt (niet limitatief: decoratie, uitnodiging,...).

6.  De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Het recht op de prijs vervalt:

  • wanneer het e-mailadres waarmee de deelnemer aan de wedstrijd meedoet, niet correct is en de winnaar bijgevolg niet kan gecontacteerd worden;

  • wanneer de winnaar zijn prijs niet bevestigt binnen de in de e-mail aangeduide periode;

  • wanneer duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid;

  • wanneer er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. script, fictieve personen,...) 

Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de website/social media van Torfs.

7.  Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Torfs is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd.

8.  Torfs kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Torfs. 


In samenwerking met